BC Amsteldorp

Informatie voor de huurders van Ymere in Amsteldorp

Welkom bewoners en vrienden van Amsteldorp!

Direct achter het Amstelstation ligt het wijkje dat al vanaf het spoor herkenbaar is aan zijn rode dakpannen. Dat is het Amsteldorp, ook wel bekend als het Rooiepannendorp. De woningen bestaan uit duplexwoningen en vallen onder de sociale woningbouw. Verhuurder is Ymere.

Het gebied rond het Amstelstation is interessant geworden. Ymere heeft daarom ideeën om aan de randen van deze historische wijk flatgebouwen neer te zetten. Daarvoor moet ook een deel van de woningen worden gesloopt. Een ander deel zal worden opgeknapt. Maar niet alle ideeën van een verhuurder mogen zomaar worden uitgevoerd. Het is een heel proces dat gebonden is aan wetten en regels. Eén van deze regels is dat de verhuurder naar het advies van een bewonerscommissie moet luisteren. (De verhuurder is echter niet verplicht om de adviezen op te volgen.)

Deze website is opgezet door de bewonerscommissie (BC) Amsteldorp. Hiermee wil de BC u op de hoogte houden van alle stappen die (moeten) worden gezet voordat Ymere de wijk kan aanpakken. Op het overzicht ziet u het proces in kaart gebracht. Daar wordt ook aangegeven in welk stadium wij ons op dit moment bevinden.

Laatste nieuws!

Ymere heeft bekendgemaakt wat het plan (‘voorkeursscenario’) is voor onze woningen in Amsteldorp.

Dit plan is aan de bewoners uitgelegd op 15 mei in kerk De Bron. De opname van deze informatieavond kunt u hier of op YouTube bekijken.

Ook heeft Ymere een nieuwsbrief uitgegeven waarin het plan wordt omschreven.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de BC een eigen nieuwsbrief onder de bewoners verspreid. Ten eerste om uit te leggen waar wij nu staan, en ten tweede om uit te leggen dat Ymere zich niets heeft aangetrokken van het verzoek van de bewonerscommissie om te luisteren naar de bewoners van Amsteldorp. Hieronder kunt u de nieuwsbrief lezen:

De bewonerscommissie had namelijk al in een eerder stadium aan Ymere gevraagd om een plan te maken dat in grote lijnen overeenkomt met wat de bewoners willen. In haar zienswijze vroeg de bewonerscommissie aan Ymere om aandacht te besteden aan de volgende punten:

Hieronder kunt u de hele zienswijze lezen. U kunt dan ook precies zien waar de visie van de bewonerscommissie op is gebaseerd.Overzicht van het traject – waar staan we nu?

De BC vindt het belangrijk dat u als bewoner weet wat er aan de hand is. We hebben daarom een overzichtstekening gemaakt. De tekening laat zien waar we staan en waar we naar toegaan. De stand van zaken in de tekening is mei 2023.

Het voorkeursscenario van Ymere is binnen. Ymere zal op 15 mei op een bewonersavond haar plan toelichten. De BC houdt de website en deze tekening up to date. Kijk dus regelmatig even hier of er (al) iets is veranderd.FIXbrigade

De bewonerscommissie Amsteldorp werkt samen met de FIXbrigade om hun initiatieven onder de aandacht te brengen.

Wat is de FIXbrigade en wat doen ze?

FIXbrigade is een onderdeel van Jungle Amsterdam, het onafhankelijke kennis- en informatiecentrum voor duurzaamheid in Amsterdam. De FIXbrigade geeft informatie over energiebesparing. Vrijwilligers van de FIXbrigade komen bij u thuis en sporen de plekken op waar het tocht, ze kunnen uw radiatoren beter afstellen waardoor de stookkosten dalen, en meten de luchtkwaliteit in uw huis: schimmel en vocht worden hiermee opgespoord.

Wat kan de FIXbrigade praktisch voor u doen?

De vrijwilligers helpen huurders die dat zelf niet kunnen bijvoorbeeld met dichtkitten van de kieren en andere kleine isolatiemaatregelen. Daardoor gaat er minder warmte naar buiten en komt er geen kou meer binnen. 

Wie betaalt dat?

Verdient u minder dan € 2400,- bruto per maand, dan is de hulp gratis en betaalt de FIXbrigade ook mee aan de materialen.

Als u belangstelling heeft voor energie-besparende maatregelen in uw woning, dan kunt u zelf contact opnemen met de FIXbrigade. Ze zijn er ook voor u!

Folders van de FIXbrigade

Meer weten? Kijk op de website van FIXbrigade

Heb je extra vragen? kom dan naar het infopunt op de vrijdagen van 10.00 tot 12.00 uur of stuur een mail naar infopunt@jungle.amsterdamDe pers over Amsteldorp

Hieronder staan links naar publicaties of uitzendingen over het Amsteldorp. De lijst wordt continu vernieuwd, de meest recente artikelen staan bovenaan. De artikelen worden ter kennisgeving aangeboden. De BC Amsteldorp neemt zelf geen stelling ten aanzien van de inhoud van de artikelen.Geschiedenis van Amsteldorp

Na de Tweede Wereldoorlog werd er begonnen met de bouw van een aantal tuinsteden in Amsterdam, waarvan Tuindorp Amstelstation, de officiële naam van Amsteldorp, er een van een de drie in de Watergraafsmeer was. Het werd in 1948 opgeleverd en moest voorzien in de woningnood en de erbarmelijke omstandigheden in de stad na de oorlog. Men was arm, er was weinig te eten en leefde in kleine woninkjes.

Van Eesteren: opvattingen over woonkwaliteit

Cornelis van Eesteren

De stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren hield zich aan de vier functies waaraan een woonwijk moest voldoen: wonen, werken en ontspanning, met verkeer als verbindende functie. Woonwijken werden zodoende dichtbij de werkcentra geplaatst, zoals hier het Amstelstation. Daarbij was ook plaats voor ontspanningsgebieden. Zijn ‘licht, lucht en ruimte’-filosofie was zijn tijd ver vooruit. De nieuwe opzet werd als een compensatie gezien van de oudere stadsdelen die hun contact met de natuur verloren waren. Er kwam veel groen, niet alleen gras en bloemen, maar ook bomen en heesters. En natuurlijk een eigen tuin.

De huizen zelf zijn vooral duplex – en bejaardenwoningen. Omdat er na de oorlog nog een groot tekort was aan bouwmiddelen, is het ontwerp eenvoudig gehouden. Later konden de boven-en benedenverdieping eventueel nog samengevoegd worden. Omdat het ontwerp sober was, is geprobeerd speelsheid aan te brengen door hoogteverschillen en trapjes, met pleintjes en speelplaatsen. Dat maakt Amsteldorp uniek. Het is een ‘orde 2’ buurt, wat wil zeggen dat de wijk als cultureel erfgoed beschermd wordt door de welstandswet, en er niet zomaar gesloopt mag worden.

Het is een rustige en verkeersluwe wijk, waar een gemoedelijke sfeer heerst. Veel bewoners wonen hier al lang, soms al hun hele leven. Daaruit blijkt dat we hier heel tevreden zijn.

Amsteldorp in 2022


Over het fenomeen ‘bewonerscommissie’

Een bewonerscommissie is een schakel tussen bewoners en de verhuurder

Wanneer een verhuurder van woningen plannen heeft om in één keer een hele wijk aan te pakken, kan hij dat niet zomaar doen.

Er zijn regels voor om alles goed en netjes te laten verlopen. Een van die regels is dat er een bewonerscommissie (BC) moet komen die toeziet op naleving van de wet. Die BC is de schakel tussen alle bewoners in de wijk en de verhuurder.

De bewonerscommissie Amsteldorp is zo’n schakel. Wij zijn een handjevol vrijwilligers, ieder met een eigen mening en eigen kwaliteiten.

Maar: onze persoonlijke mening telt niet als we bezig zijn voor de BC. Net zo min als een nieuwslezer mag zeggen wat hij vindt van het nieuws dat hij voorleest, zo mogen wij niet zeggen wat Ymere moet doen of wat u moet vinden. Wij kunnen wel Ymere adviseren over wat er in de buurt leeft, en wij kunnen u op de hoogte houden van alle stappen die bij de aanpak van onze wijk worden gezet.

Dat doen wij met nieuwsbrieven en deze website. Als u hier geen antwoord op uw vragen kunt vinden, neem dan contact met ons op.

De volgende presentatie maakt duidelijk wat onze positie is ten aanzien van Ymere en ten aanzien van de bewoners:Ymere en de huurprijs

Zowel bewoners als de bewonerscommissie zijn in discussie met Ymere over de huurprijs.

  1. De bewonerscommissie heeft een brief geschreven aan directeur Gerritsen met het verzoek de huur in 2023 te verlagen. Hij heeft niet gereageerd – ook niet op herhaling van het verzoek. De brief leest u hier.
  2. Sommige bewoners hebben vorig jaar de huurverhoging over 2022 geweigerd. Dat heeft een bewoner een tijdelijke huurbevriezing opgeleverd. De bijbehorende briefwisseling vindt u hier.
    • In het kort: Een bewoner heeft onlangs een brief van Ymere ontvangen waarin zijn weigering van de huurverhoging in 2022 alsnog werd geaccepteerd, met terugwerkende kracht. Dit terwijl Ymere een eerdere brief had gestuurd waarin werd gezegd dat de huurverhoging gewoon moest worden betaald. De bewoner bleef toch de oude huur betalen. En Ymere is overstag gegaan.
    • Is uw weigering van de huurverhoging ook met terugwerkende kracht erkend? Nee? Dan kunt u alsnog bij Ymere aan de bel trekken.

Ymere over Amsteldorp

Website van Ymere – de berichten van Ymere over Amsteldorp

De eerste aankondigingsbrieven van Ymere in 2020:

Brief aan bewoners van de woningen die Ymere wilde slopen

Eerste brief van Ymere
Deze brief ontvingen bewoners van de woningen die Ymere wilde slopen

Brief aan bewoners van de woningen die Ymere wilde opknappen

Brief aan de bewoners van renovatiewoningen
Deze brief werd gestuurd aan de bewoners van het deel dat Ymere wilde opknappen.


Hulp gezocht!

De bewonerscommissie bestaat uit een handjevol vrijwilligers. Iedereen heeft wel iets te bieden om mee te helpen. Maar we hebben nog niet alle specialiteiten in huis. Kent u of bent u:
– een architect/bouwkundige
– een jurist
– een mediadeskundige
– een bestuurskundige
die zich incidenteel wil inzetten voor de huurders in Amsteldorp?

Stuur dan een mail naar secretariaat@bcamsteldorp.nlHeeft u vragen?

Kom langs of doe een briefje in de bus bij Starrenboschstraat 16 huis,

of stuur een mail naar secretariaat@bcamsteldorp.nl