Informatie voor de huurders van Ymere in Amsteldorp

Welkom bewoners en vrienden van Amsteldorp!

Direct achter het Amstelstation ligt het wijkje dat al vanaf het spoor herkenbaar is aan zijn rode dakpannen. Dat is het Amsteldorp, ook wel bekend als het Rooiepannendorp. De woningen bestaan uit duplexwoningen en vallen onder de sociale woningbouw. Verhuurder is Ymere.

Het gebied rond het Amstelstation is interessant geworden. Ymere heeft daarom ideeën om aan de randen van deze historische wijk flatgebouwen neer te zetten. Daarvoor moet ook een deel van de woningen worden gesloopt. Een ander deel zal worden opgeknapt. Maar niet alle ideeën van een verhuurder mogen zomaar worden uitgevoerd. Het is een heel proces dat gebonden is aan wetten en regels. Eén van deze regels is dat de verhuurder naar het advies van een bewonerscommissie moet luisteren. (De verhuurder is echter niet verplicht om de adviezen op te volgen.)

Deze website is opgezet door de bewonerscommissie (BC) Amsteldorp. Hiermee wil de BC u op de hoogte houden van alle stappen die (moeten) worden gezet voordat Ymere de wijk kan aanpakken. Op het overzicht ziet u het proces in kaart gebracht. Daar wordt ook aangegeven in welk stadium wij ons op dit moment bevinden.

Belangrijke rapporten en concepten

Plannen van de gemeente

De Gemeente Amsterdam is momenteel bezig met een plan voor de toekomst, een ‘ontwikkelstrategie’. Dit plan heet: Bouwen aan buurten van de toekomst, ontwikkelstrategie 2035, en ook Amsteldorp is in dit plan opgenomen. Hier staat de pagina die over Amsteldorp gaat.

Kort samengevat: de gemeente heeft Amsteldorp aangewezen als een van gebieden voor verdichting. Het ligt in de ‘strategische zone’ rond het Amstelstation. Het Dagelijks bestuur van Stadsdeel Oost staat hier ook achter, en wil onder de noemer ‘Samen Stadmaken’ Amsterdammers betrekken bij de verdichtingsplannen. Buurtbeheer Amsteldorp De Wetbuurt heeft hierop een reactie gegeven.

Cultuurhistorisch onderzoek met aanbevelingen voor Amsteldorp

Bureau Steenhuis Meurs heeft de cultuurhistorische waarde van Amsteldorp onderzocht en een interessant rapport geschreven met aanbevelingen. Het is de moeite waard om dit rapport in zijn geheel te lezen, maar we noemen hier één aanbeveling: Koester de kracht van Amsteldorp als kleinschalige en groene woonbuurt, met een dorps karakter en overwegend laagbouw.

Hoogbouwbeleid van de Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil woningen toevoegen aan de stad. De makkelijkste manier daarvoor is natuurlijk het bouwen van hoge flats. Maar daar zijn regels voor. De gemeente wil nu die regels versoepelen, en duidelijker aangeven waar hoogbouw wel en waar juist niet past.

Daarom is onlangs een concept gemaakt waarin de regels uit 2011 worden versoepeld. Dit concept Hoogbouwbeleid kunt u hier bekijken.

In het kort: volgens de nieuwe regels mag er hoogbouw komen in:

Met andere woorden: de tuindorpen in Noord worden beschermd, maar Amsteldorp niet. Als Ymere zou besluiten om hier hoogbouw te plaatsen, zal de gemeente dit goedkeuren. Overigens heeft Ymere altijd gezegd dat hier geen hoogbouw komt. Maar dat is (nog) geen keiharde garantie…

Laatste nieuws!

Raadsadres – twee bewoners van Amsteldorp aan het woord

Twee bewoners van Amsteldorp hebben op 15 mei bij de gemeentevergadering ingesproken over de bureaucratische capriolen van Ymere en het Stadsdeel Oost. Volgens de Kaderafspraken met de gemeente is een sloop-/renovatietraject een zaak tussen de bewoners(commissie) en de woningbouwcorporatie. Maar uit opgevraagde stukken blijkt dat de gemeente zich ook bemoeit met het traject (zie hieronder), en dat kan niet de bedoeling zijn. Als de gemeente niet objectief is, wie dan nog wel? Dan is er geen objectieve partij, en keurt de gemeente haar eigen acties goed.

Een video-opname van het inspreken van de bewoners kunt u hier bekijken. Een aantal raadsleden heeft kritische vragen gesteld aan Stadsdeel Oost en de Wethouder. Wij hopen dat deze raadsleden betrokken blijven en zich zullen inzetten voor Amsteldorp.

Communicatie tussen Ymere en Stadsdeel Oost over Amsteldorp is openbaar gemaakt

De bewonerscommissie heeft bij Stadsdeel Oost een “WOO-verzoek” ingediend. De WOO (Wet Open Overheid) is bedoeld om publieke informatie over een bepaald onderwerp op te vragen. De BC heeft alle correspondentie over Amsteldorp tussen Ymere en Stadsdeel Oost opgevraagd, om meer duidelijkheid te krijgen over de rol die de gemeente speelt bij de plannen van Ymere. Op de website van Open Amsterdam kunt u zelf zien wat er zoal aan informatie heen en weer is gegaan tussen Ymere en het stadsdeel. En dat is meer dan je zou denken…

twee voorbeelden van wat Ymere bespreekt met het stadsdeel.
Bijeenkomsten voor bewoners van het sloopgebied

Op 6 en 8 februari heeft Ymere in Hotel Casa vier bijeenkomsten gehouden voor de bewoners van het sloopgebied. Het doel van Ymere was om bewoners te informeren en onrust weg te nemen. Het tegengestelde is bereikt. Het was een merkwaardige gang van zaken. Wij hebben de aantekeningen van verschillende aanwezigen gebundeld in een verslag. Lees en huiver!

Vergadering en motie van de stadsdeelcommissie Oost over Amsteldorp

Op 18 juli 2023 is Amsteldorp aan de orde geweest in de vergadering van de stadsdeelcommissie. Bewoners en Ymere konden inspreken. De stadsdeelcommissie heeft een motie aangenomen om (onder andere):

Woningbouwcorporatie Ymere te verzoeken tot na het zomerreces in september geen nieuwe plannen, uitvoering, participatie of communicatie te ondernemen rondom sloop en nieuwbouw in Amsteldorp, en samen met de betrokken partijen de huidige deadlines op te schorten en nieuwe afspraken te maken om het proces gezamenlijk voort te zetten.

Uit de nieuwsbrief die Ymere op 7 augustus 2023 heeft rondgestuurd, blijkt dat Ymere zich niets heeft aangetrokken van de motie.

Het hele verhaal:Het voorkeursscenario van Ymere

Ymere heeft bekendgemaakt wat het plan (‘voorkeursscenario’) is voor onze woningen in Amsteldorp.

Dit plan is aan de bewoners uitgelegd op 15 mei 2023 in kerk De Bron. De opname van deze informatieavond kunt u hier bekijken.

NB: Een overzicht van alle informatieavonden vindt u hier.

Het advies van de bewonerscommissie

Volgens de regels is het voorkeursscenario ook voorgelegd aan de bewonerscommissie. De bewonerscommissie heeft het recht om advies te geven over het scenario. Pas daarna mag Ymere doorgaan met het ontwikkelen en uitvoeren van haar plannen. Het advies van de BC hoeft niet door Ymere te worden opgevolgd.

Het voorkeursscenario komt erop neer dat het hele traject wordt opgesplitst in twee aparte plannen: eentje voor het renovatiedeel van de wijk, een ander plan voor het ‘zoekgebied’. Wij zetten het hier tussen aanhalingstekens, want het woord is een uitvinding van Ymere. Ymere bedoelt dat er gesloopt gaat geworden in dit plan. Het is dus gewoon een sloopgebied.

De BC kan als vertegenwoordiging van alle bewoners niet zomaar uit de losse pols advies geven. Daarom heeft zij een achterbanraadpleging gehouden. Want wat vinden de bewoners van het sloopgebied nou zelf? Het onderzoek is uitgevoerd door Woonbond, het rapport kunt u hier lezen (opent in een nieuw venster).

Heel kort samengevat: 67% is tegen sloop.

Reden voor de BC om Ymere te adviseren dat het opknippen van het scenario in renovatie en sloop een slecht plan is. En dat renovatie inderdaad heel hard nodig is, maar dan voor de hele wijk.

Ymere volgt dit advies van de bewonerscommissie niet op. Maar heeft wel een volgend vinkje kunnen zetten in het overlegproces (zie Overzicht van het traject). Nu hoefde er alleen nog een gesprek tussen Ymere, de BC en Stadsdeel Oost te komen. Ook dit is inmiddels gebeurd, waardoor het laatste onderdeel van de eerste etappe officieel is afgesloten.Overzicht van het traject – waar staan we nu?

De BC vindt het belangrijk dat u als bewoner weet wat er aan de hand is. We hebben daarom een overzichtstekening gemaakt. De tekening laat zien waar we staan en waar we naar toegaan. De stand van zaken in de tekening is juli 2024.

De BC houdt de website en deze tekening up to date. Kijk dus regelmatig even hier of er (al) iets is veranderd.

In het traject zijn de laatste twee stations nu afgevinkt.

  • De BC heeft advies gegeven aan Ymere: De bewonerscommissie heeft Ymere geadviseerd om alle 481 woningen in het dorp te renoveren in plaats van Amsteldorp te slopen. Ymere negeert het advies van de commissie.
  • Daarna is er een gesprek geweest tussen Ymere, de bewonerscommissie en een afgevaardigde van Stadsdeel Oost (gemeente). De oriënterende fase van het traject is daarmee afgesloten.
  • Nu gaan we officieel de volgende fase in, de ontwikkelingsfase. Daarin wordt uitgewerkt wat er aan de woningen moet gebeuren. De commissie adviseert Ymere hierover en heeft goede moed dat Ymere nu wel naar de wensen van de bewoners luistert.

In de nieuwsbrief van december 2023 van de BC kunt u alles nog eens uitgebreid nalezen. (Click here for English version.)

Klik hier om alle oude nieuwsbrieven te downloaden.

De pers over Amsteldorp

Hieronder staan links naar publicaties of uitzendingen over het Amsteldorp. De lijst wordt continu vernieuwd, de meest recente artikelen staan bovenaan. De artikelen worden ter kennisgeving aangeboden. De BC Amsteldorp neemt zelf geen stelling ten aanzien van de inhoud van de artikelen.

Geschiedenis van Amsteldorp

Na de Tweede Wereldoorlog werd er begonnen met de bouw van een aantal tuinsteden in Amsterdam, waarvan Tuindorp Amstelstation, de officiële naam van Amsteldorp, er een van een de drie in de Watergraafsmeer was. Het werd in 1948 opgeleverd en moest voorzien in de woningnood en de erbarmelijke omstandigheden in de stad na de oorlog. Men was arm, er was weinig te eten en leefde in kleine woninkjes.

Van Eesteren: opvattingen over woonkwaliteit

Cornelis van Eesteren

De stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren hield zich aan de vier functies waaraan een woonwijk moest voldoen: wonen, werken en ontspanning, met verkeer als verbindende functie. Woonwijken werden zodoende dicht bij de werkcentra geplaatst, zoals hier het Amstelstation. Daarbij was ook plaats voor ontspanningsgebieden. Zijn ‘licht, lucht en ruimte’-filosofie was zijn tijd ver vooruit. De nieuwe opzet werd als een compensatie gezien van de oudere stadsdelen die hun contact met de natuur verloren waren. Er kwam veel groen, niet alleen gras en bloemen, maar ook bomen en heesters. En natuurlijk een eigen tuin.

De huizen zelf zijn vooral duplex – en bejaardenwoningen. Omdat er na de oorlog nog een groot tekort was aan bouwmiddelen, is het ontwerp eenvoudig gehouden. Later konden de boven-en benedenverdieping eventueel nog samengevoegd worden. Omdat het ontwerp sober was, is geprobeerd speelsheid aan te brengen door hoogteverschillen en trapjes, met pleintjes en speelplaatsen. Dat maakt Amsteldorp uniek. Het is een ‘orde 2’ buurt, wat wil zeggen dat de wijk als cultureel erfgoed beschermd wordt door de welstandswet, en er niet zomaar gesloopt mag worden.

Het is een rustige en verkeersluwe wijk, waar een gemoedelijke sfeer heerst. Veel bewoners wonen hier al lang, soms al hun hele leven. Daaruit blijkt dat we hier heel tevreden zijn.

Amsteldorp in 2022


Over het fenomeen ‘bewonerscommissie’

Heel in het kort: een bewonerscommissie is géén actiegroep. Als u op zoek bent naar de actiegroep, neem dan contact op met Amsteldorp blijft!

Een bewonerscommissie is een schakel tussen bewoners en de verhuurder

Wanneer een verhuurder van woningen plannen heeft om in één keer een hele wijk aan te pakken, kan hij dat niet zomaar doen.

Er zijn regels voor om alles goed en netjes te laten verlopen. Een van die regels is dat er een bewonerscommissie (BC) moet komen die toeziet op naleving van de wet. Die BC is de schakel tussen alle bewoners in de wijk en de verhuurder.

De bewonerscommissie Amsteldorp is zo’n schakel. Wij zijn een handjevol vrijwilligers, ieder met een eigen mening en eigen kwaliteiten.

Maar: onze persoonlijke mening telt niet als we bezig zijn voor de BC. Net zomin als een nieuwslezer mag zeggen wat hij vindt van het nieuws dat hij voorleest, zo mogen wij niet zeggen wat Ymere moet doen of wat u moet vinden. Wij kunnen wel Ymere adviseren over wat er in de buurt leeft, en wij kunnen u op de hoogte houden van alle stappen die bij de aanpak van onze wijk worden gezet.

Dat doen wij met nieuwsbrieven en deze website. Als u hier geen antwoord op uw vragen kunt vinden, neem dan contact met ons op.

De volgende presentatie maakt duidelijk wat onze positie is ten aanzien van Ymere en ten aanzien van de bewoners:Ymere over Amsteldorp

Website van Ymere – de berichten en nieuwsbrieven van Ymere over Amsteldorp

De eerste aankondigingsbrieven van Ymere in 2020:

Brief aan bewoners van de woningen die Ymere wilde slopen

Brief aan bewoners van de woningen die Ymere wilde opknappen

Video’s:

Raadsadres op 15 mei 2024

Video-opname van de twee Amsteldorp-bewoners die inspreken bij de gemeenteraad.

Van de door Ymere georganiseerde bewonersavonden zijn video-opnamen gemaakt. Deze video’s kunt u bekijken via de volgende links.

Alle nieuwsbrieven van de BC:

De verschillende nieuwsbrieven van de BC kunt u lezen via de volgende links:Hulp gezocht!

De bewonerscommissie bestaat uit een handjevol vrijwilligers. Iedereen heeft wel iets te bieden om mee te helpen. Maar we hebben nog niet alle specialiteiten in huis. Kent u of bent u:
– een architect/bouwkundige
– een jurist
– een mediadeskundige
– een bestuurskundige
die zich incidenteel wil inzetten voor de huurders in Amsteldorp?

Stuur dan een mail naar amsteldorpinactie@bcamsteldorp.nlHeeft u vragen?

Kom langs of doe een briefje in de bus bij Starrenboschstraat 16 huis,

of stuur een mail naar amsteldorpinactie@bcamsteldorp.nl