BC Amsteldorp

Informatie voor de huurders van Ymere in Amsteldorp

Welkom bewoners en vrienden van Amsteldorp!

Direct achter het Amstelstation ligt het wijkje dat al vanaf het spoor herkenbaar is aan zijn rode dakpannen. Dat is het Amsteldorp, ook wel bekend als het Rooiepannendorp. De woningen bestaan uit duplexwoningen en vallen onder de sociale woningbouw. Verhuurder is Ymere.

Het gebied rond het Amstelstation is interessant geworden. Ymere heeft daarom ideeën om aan de randen van deze historische wijk flatgebouwen neer te zetten. Daarvoor moet ook een deel van de woningen worden gesloopt. Een ander deel zal worden opgeknapt. Maar niet alle ideeën van een verhuurder mogen zomaar worden uitgevoerd. Het is een heel proces dat gebonden is aan wetten en regels. Eén van deze regels is dat de verhuurder naar het advies van een bewonerscommissie moet luisteren. (De verhuurder is echter niet verplicht om de adviezen op te volgen.)

Deze website is opgezet door de bewonerscommissie (BC) Amsteldorp. Hiermee wil de BC u op de hoogte houden van alle stappen die (moeten) worden gezet voordat Ymere de wijk kan aanpakken. Op het overzicht ziet u het proces in kaart gebracht. Daar wordt ook aangegeven in welk stadium wij ons op dit moment bevinden.

Laatste nieuws

Woonwensen-onderzoek (‘bewonersonderzoek’)

Het bouwtechnische onderzoek in de woningen is als eerste uitgevoerd. Belangrijkste conclusies uit het rapport:

Nu is ook het woonwensen-onderzoek of ‘bewonersonderzoek’ uitgevoerd. Daarbij is gevraagd naar de mening en de wensen van de huurders van Ymere in Amsteldorp. Zij hebben vragen over hun woning, hun woonomgeving en hun ideeën over de toekomst van het complex beantwoord. De naam ‘woonwensenonderzoek’ is een beetje bedrieglijk. Het gaat namelijk niet om wat u wilt voor uw eigen woning. Ymere wil voor een grootschalige aanpak van alle woningen een soort ‘overzichtsplaatje’ hebben van de meningen in de wijk.

Dat overzichtsplaatje is door een extern bureau gemaakt, om de schijn van partijdigheid te voorkomen. Het wachten is nu op de uitkomst van het onderzoek.
Binnenkort is de uitkomst bekend. Dan stellen Ymere en de bewonerscommissie samen vast of het onderzoek voldoende representatief is. Dus of het echt een realistisch plaatje is van alle meningen in de hele wijk.

Als alle gegevens zijn beoordeeld, komt er een plan. Dat plan is gebaseerd op het realistische plaatje. Ymere houdt dus wel rekening met de woonwensen die in het plaatje naar voren komen. Alleen heeft Ymere het laatste woord.

Bewoners aan het woord

Pamuk blijft onze postbezorger!

Hij kent bijna alle bewoners bij naam, en vice versa: onze vaste pakketbezorger Pamuk. Groot was dus de onrust en het verdriet toen bleek dat PostNL hem een andere wijk had toegewezen. De Amsteldorpers waren het hier niet mee eens. Zij wilden hem absoluut niet kwijt. Na een petitie en een demonstratie waarbij het hele dorp was uitgelopen, kwam het goede nieuws: Pamuk mag blijven. Tot ieders blijdschap, want wij houden van hem en hij houdt van ons Amsteldorp.

Wat een prachtig staaltje van saamhorigheid in Amsteldorp – in woord en daad!

Gefeliciteerd Pamuk !De informatieavonden voor bewoners – juli 2022 – georganiseerd door Ymere.

Ymere bewonersavond 11 juli 2022 (opent in nieuw venster)

Ymere bewonersavond 13 juli 2022 (opent in nieuw venster)

Hieronder volgt een samenvatting van de informatieavonden.

Er zijn twee bewonersbijeenkomsten geweest in kerk De Bron. Daar is de stand van zaken besproken aanzien van de verbetering van de huizen in de wijk Tuindorp Amstelstation.

De conclusies van het technisch onderzoek door onderzoeksbureau ABT werden gepresenteerd. En de conclusie was dat: de constructie en de fundering prima in orde waren, maar dat er veel achterstallig onderhoud is. En dat keukens en badkamers verouderd zijn.

Onderzoeksbureau Labyrinth heeft uitleg gegeven over het bewonersonderzoek (het woonwensenonderzoek) dat gaat opstarten na de vakantie.

Van Lith Bouw heeft informatie gegeven over de optische opknapbeurt (het verven) van de wijk na de vakantie tot eind van dit jaar. Het bedrijf SWF waar ze mee samenwerken, voert dit uit.

De presentatie van het Technisch Onderzoek laat zien dat er dus niks in de weg staat om alle Ymere-woningen te renoveren. Het is nog afwachten wat er uit het bewonersonderzoek komt.

Daarna komt het advies van de Bewonerscommissie aan Ymere. Omdat Ymere natuurlijk gehouden is aan de kaderafspraken moet het gehele traject worden doorlopen alvorens Ymere een definitief besluit kan nemen betreffende sloop/renovatie. De wensen van bewoners en het advies van de bewonerscommissie moeten worden meegewogen in dit besluit van Ymere.

Hoe dit advies wordt gewogen is en blijft onduidelijk. Echter Ymere staat op het standpunt: het zijn onze huizen, het is ons geld, en wij denken dat het met alle woningzoekenden in Amsterdam wenselijk is extra woningen te bouwen. (Meerdere keren herhaald nu door Dhr. R. Oosterloo op deze bijeenkomsten). En deze locatie is een unieke plek zo dicht bij het openbaar vervoer. Dus wij willen bouwen voor onze woningzoekenden. Voor Buurtbeheer reden om de ontwikkelingen goed te volgen.

De huidige Ymere woningen zijn een Van Eesteren-ontwerp met bijzondere kenmerken. (In West beschermd stadsgezicht). Het zou zonde zijn als dit concept geweld wordt aangedaan. Daar komt bij dat het karakter van het gehele Amsteldorp wordt aangetast als er veel (hoogbouw) woningen bijkomen. Meer woningen zal gevolgen hebben voor de verkeersrouting en de bezetting van het aantal parkeerplaatsen in de wijk. Hoogbouw heeft ook gevolgen voor bewoners aan de andere kant van de Fahrenheitsingel in Amsteldorp.

Ymere gaat met het technisch rapport aan de slag. Hierbij gaat zeker ook gekeken worden naar aansluiting op het warmtenet. Ymere verwacht in het voorjaar 2023 het advies de bewonerscommissie, en Ymere hoopt voor augustus volgend jaar een besluit te nemen naar aanleiding van het advies van de bewonerscommissie. Dan gaan ze een projectplan maken voor de renovatie, krijgt iedere bewoner individueel een voorstel, en moet 70% van de bewoners daarmee instemmen. Voor het deel van de eventuele sloop wordt een ander traject bewandeld. Ymere is in gesprek/overleg met de gemeente over hun plannen voor Tuindorp Amstelstation.

Het FIX-team heeft zich kunnen presenteren op deze bijeenkomst. Er werd uitleg gegeven over de diensten die ze aanbieden en resultaten van aangebrachte verbeteringen werden toegelicht. Hun motto: Iedereen in Amsteldorp een betaalbare, energiezuinige, gezonde woning.

!WOON presenteerde zich als ondersteuner van de bewonerscommissie en gaf uitleg over de te volgen stappen binnen de kaderafspraken in Amsterdam.

Hier kunt u de belangrijkste pagina’s uit de kaderafspraken lezen.

De allereerste informatieavond voor bewoners – oktober 2021 – video (opent in nieuw venster).FIXbrigade

De bewonerscommissie Amsteldorp werkt samen met de FIXbrigade om hun initiatieven onder de aandacht te brengen.

Wat is de FIXbrigade en wat doen ze?

FIXbrigade is een onderdeel van Jungle Amsterdam, het onafhankelijke kennis- en informatiecentrum voor duurzaamheid in Amsterdam. De FIXbrigade geeft informatie over energiebesparing. Vrijwilligers van de FIXbrigade komen bij u thuis en sporen de plekken op waar het tocht, ze kunnen uw radiatoren beter afstellen waardoor de stookkosten dalen, en meten de luchtkwaliteit in uw huis: schimmel en vocht worden hiermee opgespoord.

Wat kan de FIXbrigade praktisch voor u doen?

De vrijwilligers helpen huurders die dat zelf niet kunnen bijvoorbeeld met dichtkitten van de kieren en andere kleine isolatiemaatregelen. Daardoor gaat er minder warmte naar buiten en komt er geen kou meer binnen. 

Wie betaalt dat?

Verdient u minder dan € 2400,- bruto per maand, dan is de hulp gratis en betaalt de FIXbrigade ook mee aan de materialen.

Als u belangstelling heeft voor energie-besparende maatregelen in uw woning, dan kunt u zelf contact opnemen met de FIXbrigade. Ze zijn er ook voor u!

Folders van de FIXbrigade

Meer weten? Kijk op de website van FIXbrigade

Heb je extra vragen? kom dan naar het infopunt op de vrijdagen van 10.00 tot 12.00 uur of stuur een mail naar infopunt@jungle.amsterdamOverzicht van het traject – waar staan we nu?

Het is niet mis, alle stappen die moeten worden gezet voordat er zichtbaar iets gebeurt. Er zit een hele papierwinkel met wetten en regels achter. Soms krijg je als bewoner ineens een mededeling of een nieuwsbrief. Maar het meeste gebeurt achter de schermen.

De BC vindt het belangrijk dat u als bewoner weet wat er aan de hand is. We hebben daarom een overzichtstekening gemaakt. De tekening laat zien waar we staan en waar we naar toegaan. De groene pijl geeft aan waar we nu (januari 2023) staan. U zult het zelf ook wel gemerkt hebben, er is een technisch onderzoek uitgevoerd, en een woonwensenonderzoek.

Niemand kan in de toekomst kijken, en niets is zeker. Als de uitslag van het woonwensenonderzoek bekend is, kunnen er verschillende plannen uitkomen. Twee scenario’s kennen we al:

  1. Ymere renoveert een deel van Amsteldorp en sloopt een ander deel voor nieuwbouw.
  2. Het hele Amsteldorp wordt gerenoveerd.

Maar ook andere scenario’s zijn nog denkbaar. Niets staat momenteel nog vast.

In de onderstaande tekening ziet u waar we op dit moment staan. De BC houdt de website en deze tekening up to date. Kijk dus regelmatig even hier of er (al) iets is veranderd.De pers over Amsteldorp

Sinds Ymere heeft aangekondigd om Amsteldorp grootschalig aan te pakken, is er in de diverse media veel aandacht aan onze wijk besteed.

Hieronder staan links naar publicaties of uitzendingen over het Amsteldorp. De lijst wordt continu vernieuwd, de meest recente artikelen staan bovenaan. De artikelen worden ter kennisgeving aangeboden. De BC Amsteldorp neemt zelf geen stelling ten aanzien van de inhoud van de artikelen.Geschiedenis van Amsteldorp

Na de Tweede Wereldoorlog werd er begonnen met de bouw van een aantal tuinsteden in Amsterdam, waarvan Tuindorp Amstelstation, de officiële naam van Amsteldorp, er een van een de drie in de Watergraafsmeer was. Het werd in 1948 opgeleverd en moest voorzien in de woningnood en de erbarmelijke omstandigheden in de stad na de oorlog. Men was arm, er was weinig te eten en leefde in kleine woninkjes.

Van Eesteren: opvattingen over woonkwaliteit

Cornelis van Eesteren

De stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren hield zich aan de vier functies waaraan een woonwijk moest voldoen: wonen, werken en ontspanning, met verkeer als verbindende functie. Woonwijken werden zodoende dichtbij de werkcentra geplaatst, zoals hier het Amstelstation. Daarbij was ook plaats voor ontspanningsgebieden. Zijn ‘licht, lucht en ruimte’-filosofie was zijn tijd ver vooruit. De nieuwe opzet werd als een compensatie gezien van de oudere stadsdelen die hun contact met de natuur verloren waren. Er kwam veel groen, niet alleen gras en bloemen, maar ook bomen en heesters. En natuurlijk een eigen tuin.

De huizen zelf zijn vooral duplex – en bejaardenwoningen. Omdat er na de oorlog nog een groot tekort was aan bouwmiddelen, is het ontwerp eenvoudig gehouden. Later konden de boven-en benedenverdieping eventueel nog samengevoegd worden. Omdat het ontwerp sober was, is geprobeerd speelsheid aan te brengen door hoogteverschillen en trapjes, met pleintjes en speelplaatsen. Dat maakt Amsteldorp uniek. Het is een ‘orde 2’ buurt, wat wil zeggen dat de wijk als cultureel erfgoed beschermd wordt door de welstandswet, en er niet zomaar gesloopt mag worden.

Het is een rustige en verkeersluwe wijk, waar een gemoedelijke sfeer heerst. Veel bewoners wonen hier al lang, soms al hun hele leven. Daaruit blijkt dat we hier heel tevreden zijn.

Amsteldorp in 2022


Over het fenomeen ‘bewonerscommissie’

Een bewonerscommissie is een schakel tussen bewoners en de verhuurder

Wanneer een verhuurder van woningen plannen heeft om in één keer een hele wijk aan te pakken, kan hij dat niet zomaar doen.

Er zijn regels voor om alles goed en netjes te laten verlopen. Een van die regels is dat er een bewonerscommissie (BC) moet komen die toeziet op naleving van de wet. Die BC is de schakel tussen alle bewoners in de wijk en de verhuurder.

De bewonerscommissie Amsteldorp is zo’n schakel. Wij zijn een handjevol vrijwilligers, ieder met een eigen mening en eigen kwaliteiten.

Maar: onze persoonlijke mening telt niet als we bezig zijn voor de BC. Net zo min als een nieuwslezer mag zeggen wat hij vindt van het nieuws dat hij voorleest, zo mogen wij niet zeggen wat Ymere moet doen of wat u moet vinden. Wij kunnen wel Ymere adviseren over wat er in de buurt leeft, en wij kunnen u op de hoogte houden van alle stappen die bij de aanpak van onze wijk worden gezet.

Dat doen wij met nieuwsbrieven en deze website. Als u hier geen antwoord op uw vragen kunt vinden, neem dan contact met ons op.

De volgende presentatie maakt duidelijk wat onze positie is ten aanzien van Ymere en ten aanzien van de bewoners:Ymere over Amsteldorp

Website van Ymere

De eerste aankondigingsbrieven van Ymere in 2020:

Brief aan bewoners van de woningen die Ymere wilde slopen

Eerste brief van Ymere
Deze brief ontvingen bewoners van de woningen die Ymere wilde slopen

Brief aan bewoners van de woningen die Ymere wilde opknappen

Brief aan de bewoners van renovatiewoningen
Deze brief werd gestuurd aan de bewoners van het deel dat Ymere wilde opknappen.


Hulp gezocht!

De bewonerscommissie bestaat uit een handjevol vrijwilligers. Iedereen heeft wel iets te bieden om mee te helpen. Maar we hebben nog niet alle specialiteiten in huis. Kent u of bent u:
– een architect/bouwkundige
– een jurist
– iemand die kan administreren en archiveren
die zich belangeloos wil inzetten voor de huurders in Amsteldorp?

Stuur dan een mail naar secretariaat@bcamsteldorp.nlHeeft u vragen?

Kom langs of doe een briefje in de bus bij Starrenboschstraat 16 huis,

stuur een mail naar secretariaat@bcamsteldorp.nl

of maak gebruik van het onderstaande formulier: